நிறுவனத்தின் செய்திகள்

  • ஜிப்பரின் நீளத்தை எவ்வாறு அளவிடுவது

    ஜிப்பரின் நீளத்திற்குப் பிறகு, உண்மையான பயன்பாட்டின் படி, தட்டையான இயற்கை நிலையின் கீழ் ஜிப்பரின் நீளத்தின் மெஷிங்கைக் குறிக்கிறது.ஜிப்பரின் வெவ்வேறு வடிவங்களின்படி, ஜிப்பர் நீளம் கருத்து சற்று வித்தியாசமானது.ஜிப்பின் வெவ்வேறு வடிவங்களின் கீழ்...
    மேலும் படிக்கவும்